SoRoTo A/S

Allmänna försäljningsvillkor

(nedan kallade ”Allmänna villkor”)

 

1 Tillämplighet  

Följande bestämmelser ska gälla för tillämpningen av de Allmänna Villkoren:

1.1 De Allmänna Villkoren ska gälla för alla leveranser av produkter och tjänster (nedan kallade ”produkterna”) av SoRoTo Maskiner ApS (nedan kallat ”SOROTO”) till alla köpare av sådana produkter (nedan kallade ”köpare”) , om inte annat avtalats skriftligen. SOROTO och Köparen ska nedan kallas ”Part” eller ”Parterna”.

1.2 De Allmänna Villkoren ska gälla tillsammans med alla försäljnings- och / eller leveransavtal mellan SOROTO och köparen (nedan kallat ”Kontraktet”).

1.3 I händelse av avvikelse eller inkonsekvens mellan Avtalet och dessa Allmänna Villkor ska Avtalet gälla.

 

2 Leveransvillkor

Alla handelsvillkor som avtalats i Avtalet ska konstrueras i enlighet med Incoterms 2017. Om inte annat avtalas skriftligen ska alla leveranser av SOROTO vara Ex Works (Incoterms 2017).

 

3 Tid och Plats för leverans - förseningar

Följande bestälmmelser ska tillämpas med avseende på tid och plats för leverans och förseningar av leveransen:

3.1 Leverans ska betraktas som i tid när den sker senast den dag som anges i avtalet. Om ingen överenskommelse skett kring en leveranstid kommer leveransen att ske på ett datum som SOROTO anser vara rimligt.

3.2 Leverans ska betraktas som utförd när produkterna har ställts till köparens förfogande i enlighet med den handelsperiod som avtalats i avtalet. Om det inte avtalas skriftligt om någon specifik handelsperiod, tillämpas handelsbeteckning Ex Works (Incoterms 2017), och leveransen skall anses vara utförd när SOROTO har ställt produkten till köparens förfogande vid SOROTO:s lokaler och köparen har mottagit meddelande om detta.

3.3 Om SOROTO inte levererar i rätt tid, enl. Artikel 3.1, på grund av force majeure, enl. Artikel 9 i dessa Allmänna Villkor eller på grund av omständigheter för vilka köparen kan hållas ansvarig, kan leveranstiden förlängas inom rimliga gränser. En sådan förlängning får dock inte överskrida den tidsgräns som anges i Artikel 9.2 i dessa Allmänna Villkor.

3.4 Där SOROTO inte levererar i rätt tid, enl. Artikel 3.1 av andra skäl än de som anges i artikel 3.3 kan köparen skriftligen begära att leveransen utförs och fastställa en sista rimlig tidsfrist på minst 8 dagar.

3.5 Köparen har under inga omständigheter rätt att återkräva skadestånd för SOROTO:s leverans. Detta gäller oavsett om en sådan leverans inte kan hänföras till SOROTO såvida inte något sådant uteslutande anses obestridligt.

 

4 Inköpspris - Betalningsvillkor

Köparen ska köpa produkterna mot betalning av ett inköpspris enligt denna artikel 4:

4.1 Inköpspriset för produkterna ska vara priset enligt SOROTO:s Handelsprislista som gäller vid leveransen. SOROTO:s Handelsprislista kan ändras eller justeras av SOROTO när som helst utan föregående meddelande.

4.2 Om inget annat avtalats mellan parterna förfaller och betalas köpeskillingen enligt avtalet netto kontant utan kompensation eller avdrag.

4.3 För betalning som erhållits efter förfallodagen enligt Artiklarna 4.2 och 4.4 och som refereras till på varje faktura läggs en räntekostnad, en ränta på 2% (två procent) per månad plus en avgift på 100 DKK för varje påminnelse.

4.4 Alla priser är exklusive moms, frakt, lastning och leveranskostnader, skatter, pålägg och andra avgifter, inklusive men inte begränsat till, försäljning, användning, punktskatter, mervärdesskatt och liknande skatter eller avgifter som tas ut av alla slags myndigheter.

 

5 Äganderätt - Risk för förlust

Följande bestämmelser gäller SOROTO:s äganderätt och passerande av risk för förlust:

5.1 Produkterna ska förbli SOROTO:s egendom tills hela inköpspriset, inklusive transportkostnader och andra kostnader som innehas av SOROTO och eventuella belopp som SOROTO har rätt till enligt parternas avtalsförhållande har reglerats i sin helhet.

5.2 Risken för förlust anses passerad när produkterna levereras, enl. Artikel 3 i dessa Allmänna Villkor.

 

6 Garanti - Friskrivning av Garanti

SOROTO beviljar och friskriver sig garantier som gäller dess utförande enligt Avtalet enligt följande bestämmelser:

6.1 SOROTO garanterar att deras produkter inte har några brister i utförande och material som används under normal service och när de används för ändamålet och under villkoren för vilka de är konstruerade under en period av två (2) år från leveransdatumet.

6.2 Garantireparationer måste utföras av ett auktoriserat SOROTO-servicecenter

6.3 All användning av reservdelar som ej är original och inte levereras av SOROTO upphäver garantin

6.4 DEN OVANNÄMNDA GARANTIN ÄR EXKLUSIV OCH ERSÄTTS AV ALLA ÖVRIGA GARANTIER, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA. DETTA ÄR UNDANTAGET SÅDANA GARANTIER SOM KAN UTLÄSAS FRÅN DE SPECIFIKATIONER SOM AVTALATS I KONTRAKTET OCH GARANTIER SOM KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR.

 

7 Krav i händelse av bristande efterföljande  

Följande regler ska gälla för köparens rätt att väcka anspråk i händelse av SOROTO:s överträdelse av Kontraktet på grund av bristande efterföljning och konformitet i Produkterna:

7.1 I händelse av att SOROTO bryter mot avtalet på grund av bristande konformitet hos produkterna, ska köparen meddela SOROTO om överträdelsen skriftligen utan onödigt dröjsmål. Om köparen har anledning att tro att överträdelsen kan leda till skador, ska sådan anmälan omgående lämnas.

7.2 Om köparen misslyckas med att meddela SOROTO skriftligen om överträdelsen inom de tidsfrister som anges i artikel 7.1, ska Köparen hindras från att inleda talan om brott mot avtalet mot SOROTO avseende avvikelsen.

 

8 Begränsning av Rättsmedel     

I den händelse Produkterna ej uppfyller konformitet ska Köparens rätt att väcka anspråk begränsas i enlighet med följande bestämmelser:

8.1 Köparens fordran mot SOROTO för alla förluster eller skador som uppstår till följd av Produktens bristande konformitet ska begränsas till produktens inköpspris.

8.2 Varken SOROTO eller dess leverantörer är ansvariga för eventuella följdskador på något sätt. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, skador vid förlust av affärsvinster, affärsavbrott, förlust av affärsinformation eller annan ekonomisk förlust som uppstår till följd av användning av eller oförmåga att använda produkten. Ovanstående gäller även om Köparen har informerat SOROTO om möjligheten till sådana skador.

8.3 SOROTO kan enligt SOROTO:s eget val; (i) återbetala inköpspriset för produkterna minus ett rimligt belopp för användning, (ii) reparera produkterna eller (iii) ersätta produkterna; under förutsättning att produkterna måste returneras till SOROTO, tillsammans med acceptabla bevis för köp inom fjorton (14) kalenderdagar efter att köparen upptäckte bristen på konformitet.

8.4 För alla returnerade produkter kommer det att tillämpas en avgift på 20% av det fakturerade priset, såvida inte annat avtalats skriftligen.

 

9 Force Majeure    

SOROTO:s ansvar ska i händelse av Force Majeure begränsas enligt följande:

9.1 SOROTO ansvarar inte för några överträdelser av sina skyldigheter gentemot Köparen i den utsträckning överträdelsen orsakas av händelser utanför SOROTO:s rimliga kontroll och som SOROTO inte kunde ha förutspått eller undvikit, inklusive men inte begränsat till industriella tvister, brand, krig, konfiskering, valutakontroll, begränsningar, transportbarriärer, maktbegränsningar, embargo på import eller export och underlåtenhet att leverera från underleverantörer som orsakas av inträffanden eller händelser som nämnts ovan.

9.2 Oavsett andra bestämmelser i dessa Allmänna Villkor, kan endera parten säga upp det aktuella avtalet genom skriftlig anmälan till den andra parten om uppfyllandet av detta hindras i mer än fyra (4) månader av en orsak som Force Majeure enligt definitionen i artikel 9.1

 

10 Statliga Regler och Krav

SOROTO åtar sig inte att garantera att Produkterna följer särskilda statliga regler och krav som har utfärdats inom den jurisdiktion där Köparen är bosatt. Således åtar sig Köparen att ta reda på och informera (sig) om alla särskilda statliga regler och / eller krav med avseende på Produkterna som måste följas. För att vara bindande för Parterna ska sådana statliga regler och / eller krav ska uttryckligen hänvisas till i Avtalet.

 

11 Avskiljande

Om någon bestämmelse i de Allmänna Villkoren eller avtalet inte kan verkställas eller är ogiltig av någon anledning, ska de återstående bestämmelserna i det Allmänna Villkoren eller Avtalet inte påverkas av ett sådant.

 

12 Gällande lag    

Dessa allmänna villkor ska tolkas och regleras av dansk lag. De danska lagvalen bör dock inte tillämpas.

 

13 Bindande och Obligatoriskt skiljeförfarande

Under förutsättning att parterna inte kan komma överens om en gemensam lösning inom rimlig tid och senast tjugo (20) kalenderdagar efter inledandet av förlikningsdiskussioner, tvisten, kontroversen eller fordran som uppstår till följd av eller i samband med dessa Allmänna Villkor (oavsett om det är avtalsenligt eller gällande skadeståndsrätt), inklusive tvister angående giltigheten för detta avsnitt beträffande plats, ska avgöras av det danska skiljedomsinstitutet (på danska ”Voldgiftsinstituttet”) i enlighet med institutionens procedurregler.

Skiljedomsförhandlingarna ska ske i Köpenhamn. Förutsatt att tvisten i fråga uppgår till 100 000,00 Euro eller mindre, ska skiljenämnden bestå av en (1) skiljedomare. Under förutsättning att tvisten i fråga överstiger 100 000,00 Euro ska skiljenämnden bestå av tre (3) skiljedomsmän.

Resultatet av skiljedomen ska vara slutgiltigt och bindande för parterna, och skiljedomarna ska, efter eget gottfinnande, ha befogenhet att tilldela den rådande parten rimliga kostnader och advokatsavgifter.

 

Januari 2019

SOROTO